Historie školy

 

1883

Počátek učňovského školství

Počátky organizovaného vítkovického učňovského školství spadají do druhé poloviny 19. st. Vedení podniku si uvědomovalo, že s postupujícím technickým vývojem a jeho neustálou diferenciací je nezbytné zajistit vhodné výukové podmínky pro svůj žákovský dorost, který dosud získával znalosti pouze ve zvláštních kursech zřizovaných v prostorách místních obecných škol. Proto generální ředitel Paul Kupelwieser v roce 1883 požádal rakouské ministerstvo kultu a vyučování o povolení ke zřízení Živnostenské pokračovací školy s německou vyučovací řečí. Vítkovické železárny již nechtěly být napříště odkázány pouze na zkušené dělníky z jiných částí monarchie či zahraničí. Naopak si kvalifikované dělníky a techniky chtěly samy vychovávat. Prvním učitelem vítkovické pokračovací školy byl Josef Eysák z Marienfeldu, původně domácí učitel dětí ředitele Kupelwiesera. Výuka probíhala v provozních dílnách železáren. V roce 1909 nalezlo téměř pět set učňů zázemí v budově místní chlapecké měšťanské školy. Zpočátku byly zřízeny jen dvouleté obory, výuka probíhala šest dnů v týdnu v odpoledních a večerních hodinách, celkově dvanáct hodin. Podnik měl v úmyslu otevřít ve školním roce 1914/1915 třetí ročník. Válečné události tuto snahu odsunuly až do školního roku 1925/1926.

 

1912

První učňovský domov

Jelikož řada zájemců o vyučení ve Vítkovicích pocházela ze vzdálenějších míst, přistoupil podnik v roce 1912 k výstavbě prvního učňovského domova. Dvoupatrový objekt se nacházel na ulici 1. máje. Ubytováno v něm bylo v průměru na 125 učňů.

 

1936

Vlastní prostory na Kotkově ulici

V roce 1936 získala škola vlastní prostory. Teoretická výuka probíhala v budově v Kotkově ulici ve Vítkovicích, která dříve sloužila jako dělnická kasárna. Vyučovalo se šesti základním oborům: elektrikář, kovář, modelář, slévač, soustružník a zámečník. Praxe probíhala zejména v dílnách strojírny, nové ocelárny, válcovny trub a elektrických ústřednách. Po válce se začal zvyšovat počet učňů, proto bylo na přelomu čtyřicátých a padesátých let vystavěno v Hrabůvce nedaleko Jubilejní kolonie pět dvoupatrových internátních objektů, zároveň byly otevřeny další obory: vysokopecař, valcíř trub, zedník, valcíř za tepla a valcíř za studena.

 

1960

Výstavba nových prostor

Vzhledem k významu a prioritnímu postavení těžkého průmyslu narůstal v letech po druhé světové válce zájem o vyučení ve Vítkovicích. Kapacita výukových prostor v Kotkově ulici přestala dostačovat a vedení podniku začalo přemýšlet o výstavbě zcela nové reprezentativní školní budovy. Za vhodné místo byl vybrán pozemek v Hasičské ulici v Hrabůvce. Výstavba třípodlažní budovy začala 1. července 1960. Projektovou dokumentaci vypracoval ústav ministerstva vnitra v Opavě podle studie architekta Stoklasy z Hutního projektu Praha. V září 1961 byla dokončena první etapa hrubých stavebních prací. Prvním školním dnem v nové budově bylo 16. září 1963. Nový školní objekt byl výjimečný technicko-didaktickým zázemím, které poskytoval svým žákům i dalším vybavením. V roce 1964 byla na střeše budovy postavena hvězdářská kopule, po jejíž dostavení začal fungovat astronomický kroužek učňů. Šlo o druhé zařízení tohoto druhu v Ostravě. V roce 1967 byly v rámci dokončení druhé etapy výstavby školy otevřeny dvě nové tělocvičny a krytý bazén. Dne 24. května 1969 zahájilo v bočním traktu učiliště činnost kino Vítek, v němž se promítalo až do počátku devadesátých let.

 

1963

Školní knihovna

Ke vzdělávání učňů přispívala od roku 1963 i školní knihovna, která kromě vyloženě technických a odborných publikací půjčovala i beletrii a časopisy pro mládež. O dva roky později činil její fond cca 16 000 svazků. Jelikož se tehdy na ve škole učili i chlapci maďarské národnosti, zapůjčila knihovna z Košic i několik stovek publikací v maďarském jazyce.

 

1964

Maturitní obory

Přelomovým mezníkem v dosavadní historii školy byl školní rok 1964/1965, kdy byly na učilišti poprvé otevřeny pětileté maturitní obory, ve stejném roce byl přijat vůbec největší počet učňů, celkem 1 687, z toho 254 dívek. Na učiliště tehdy celkem docházelo téměř 4 500 učňů, jejichž výuku a výchovu zajišťovalo 76 stálých učitelů a mistrů odborného výcviku. Škola nabízela absolventům základních škol širokou škálu hutních, strojních, stavebních a elektro oborů. V šedesátých letech byl v provozních halách těžké mechaniky (tehdejšího vítkovického závodu 3) natočen krátký film o vítkovických učních, který měl veřejnosti přiblížit jejich první zkušenosti při získávání praxe. V šedesátých a sedmdesátých letech bylo častým zvykem zahájení školního roku na vítkovickém stadiónu.

 

1967

Volnočasové aktivity a prezentace výrobků učňů

Vedení školy kladlo velký důraz na smysluplné využití volnočasových aktivit svých žáků, které by přispěly k formování jejich osobností a současně eliminovaly nežádoucí jevy v chování. Velmi oblíbené byly různé sportovní oddíly, kterých v druhé polovině šedesátých let fungovalo pod patronací učiliště celkově šestnáct. Řadu desetiletí reprezentoval školu dechový orchestr Ostravan. Největší úspěch dosáhl pod vedením dirigentů Karla Tomáška a Felixe Raděndy v roce 1967 na prvním ročníku evropského hudebního festivalu v Belgii, kde dokázal v těžké konkurenci zvítězit a získat dvě zlaté medaile a dva diplomy.

V šedesátých letech přišlo vedení školy s nápadem veřejné prezentace výrobků učňů, nazvané Soutěž technické tvořivosti mládeže. Patrně nejúspěšnějším se stal ročník 1967, kdy bylo ve výstavních prostorách na Mírovém náměstí představeno veřejnosti 477 exponátů. Jeden z nich byl dokonce patentován. Kromě toho připravili žáci každé jednotlivé specializace výstavku o svém oboru. Za pouhý měsíc zhlédlo expozici více než 13 000 návštěvníků.

 

2009

Vznik Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ vznikla 1. září 2008 na základě zřizovatelské smlouvy školské právnické osoby. Nová škola vznikla přeměnou dosavadní školy LINGVA – soukromé gymnázium, s.r.o., Čs. exilu 491, 708 00 Ostrava – Poruba na školskou právnickou osobu s výše uvedeným názvem a se sídlem na ul. Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava – Hrabůvka a s odloučeným pracovištěm na ul. Čs. exilu 491, 708 00 Ostrava – Poruba.

Zřizovatelem školy je společnost VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, a AHOL – Střední odborná škola, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Od 1. 9. 2009 přešli všichni žáci Střední školy technické v Ostravě – Hrabůvce a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci na VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU A GYMNÁZIUM. Do rejstříku školských právnických osob byly zapsány nové obory vzdělání, které se vyučovaly na Střední škole technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Škola navazuje na tradice Střední školy technické v Ostravě – Hrabůvce, příspěvková organizace, se sídlem na Hasičské ulici 49, Ostrava-Hrabůvka a na tradice LINGVY – soukromého gymnázia, s.r.o. v Ostravě – Porubě.