Letecký mechanik

23-45-L/02 Letecký mechanik

studijní obor – denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky
 • splnění kriterií přijímacího řízení
 • dobrý zdravotní stav, tělesná zdatnost a zdravotní způsobilost potvrzena lékařem

Způsob ukončení studia a certifikace:

 • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

 • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Studium tohoto oboru připravuje žáky jako odborníky pro technické odbavení, údržbu a opravy letecké techniky používané v civilní letecké dopravě.
 • Žáci jsou připravování pro provádění montáže, výrobu předletové a poletové ošetření letadel, pravidelné prohlídky a údržby letadel podle provozních předpisů a mezinárodních norem a to jak, na odbavovacích plochách, tak i v leteckých opravnách.
 • Žáci se naučí orientovat v technické dokumentaci, zhotovování součástí z technických materiálů, opravovat a seřizovat zařízení a systémy letecké techniky, diagnostikovat a odstraňovat závady, provádět opravy a údržbu, provádět prohlídky a provozní ošetření v souladu s typovými mezinárodními předpisy.
 • Odborný výcvik je realizován v 1. ve školních dílnách, od 2. ročníku se uskutečňuje v letecké společnosti JOB AIR Technic a.s.
 • Absolventi mají rovněž možnost získat průkaz Technika údržby letadel dle mezinárodního předpisu PART 66.
 • Absolventi jsou připravování pro povolání letecký mechanik s širokým uplatněním v letecké dopravě a leteckém opravárenském průmyslu.