Projekt ROP Moravskoslezsko

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Název projektu: Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů a zřízení pracoviště výuky frézování
 • Žadatel projektu: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
 • Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/25.01406
 • Číslo operačního programu: CZ.1.10
 • Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • Číslo prioritní osy: 10.2
 • Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
 • Číslo oblasti podpory: 10.2.1
 • Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb
 • Datum zahájení projektu: 01. 02. 2012
 • Datum ukončení projektu: 31. 03. 2014
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 630 643,92 Kč

CÍLE A POPIS PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vybudování centra frézování kovů pro výuku žáků strojírenských oborů VSPŠaG. Cílem je zlepšit materiální vybavení školy, které bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům zaměstnavatelů, uspokojit poptávku žáků po strojírenských oborech, zvýšit počet absolventů strojírenských oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků v tradičních technických oborech vzdělávání.

Specifickými cíly projektu jsou:

 • zkvalitnit odbornou výuku strojírenských oborů pořízením nových technologických zařízení, které budou plně uspokojovat potřebu žáků,
 • zmodernizovat zázemí pro praktickou výuku plánovanými stavebními úpravami, v návaznosti na technické požadavky nových technologických vybavení,
 • zajistit kvalitní zázemí včetně vybavení pro učitele odborného výcviku a žáky – kabinety, šatna, výdejna, učebna FESTO,
 • v důsledku zvýšení kapacity konkrétních strojírenských oborů školy a následnou potřebou nových pracovních míst na pozici učitel a učitel odborného výcviku, podpořit zaměstnanost ve městě Ostrava a okolí.


Výstupem projektu bude nově vybudované frézařské pracoviště vybavené moderními obráběcími stroji a zrekonstruované navazující prostory dílen včetně dovybavení dílenským a školním nábytkem a PC vybavením. Stavební práce představují: zateplení fasády a výměna oken a dveří od u. Závodní, rekonstrukce střechy, rekonstrukce ústředního topení, výměna podlahy v Soustružně I. a rekonstrukce elektroinstalace. V rámci nové soustružny bude pořízeno 12 ks frézky konzolové vertikální s plynule měnitelnými posuvy a otáčkami vřetene včetně příslušenství a nástrojů. V rámci navazujících prostor (šatna a kabinety učitelů odborného výcviku, výdejna, učebna hydrauliky a pneumatiky) bude pořízen dílenský a školní nábytek a IT vybavení nutné pro zajištění kvalitního zázemí učitelů odborného výcviku.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU: 12. 4. 2013 (podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací)
 • Zajištění publicity projektu - velkoplošný reklamní panel: 04/2013
 • Realizace stavebních prací: 04-06/2013
 • Výběr dodavatele elektroinstalace: 05-06/2013
 • Výběr dodavatele zařízení - frézka vč. nástrojů a příslušenství: 04-07/2013
 • Výběr dodavatele nábytku: 07-08/2013
 • Výběr dodavatele IT vybavení: 07-08/2013
 • Dodávka elektroinstalace: 07-09/2013
 • Dodávka zařízení: 01/2014
 • Dodávka nábytku a IT vybavení: 09-10/2013
 • Zajištění publicity projektu - pamětní deska: 01/2014
 • Závěrečná monitorovací zpráva: 02-03/2014
 • UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU: 31. 1. 2014
 • UKONČENÍ PROJEKTU: 31. 3. 2014


Projekt „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CENTRA PRO VÝUKU STROJÍRENSKÝCH OBORŮ A ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ VÝUKY FRÉZOVÁNÍ" je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko.