PROJEKT - VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY II

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016542
 • Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Datum zahájení projektu: 01. 02. 2020
 • Datum ukončení projektu: 31. 01. 2022
 • Celkové způsobilé výdaje: 2 577 118 Kč

CÍLE A POPIS PROJEKTU

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti, v níž budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem konkurenceschopnosti ČR. Tento projekt zlepšuje a zvyšuje kvalitu vzdělávání a výsledky žáků v klíčových kompetencích a odborné přípravě.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci středních škol
 • Žáci středních škol.

Aktivity projektu

 

Personální

 • Školní asistent 
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce 
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ 
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Extrakurikulární  

 • Klub pro žáky SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 
Projekt „Vzdělávání pro všechny II" je spolufinancován Evropskou unií.