Učební obory 4-leté

Mechanik elektrotechnik (Mechatronik)

Studium připravuje absolventa pro roli pracovníka který zajišťuje technickou podporu výrobních strojů a zařízení včetně diagnostiky komplexně automatizovaných a robotických systémů. 

Absolvent oboru je připraven na pozici odborného technika - systémového specialisty pracujícího v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni. Vzhledem k mezioborovému zaměření je  schopen samostatně řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti v oblastech strojního, elektrotechnického i softwarového charakteru. Uplatní se při montáži a oživování, uvádění do provozu i závěrečných kontrolách nastavení parametrů. Po absolvování maturitní zkoušky, se může zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

Mechanik elektrotechnik (automatizace)

Studium připravuje absolventa pro vykonávání odborných činnosti spojených s instalací, jednoduchými návrhy, oživování, seřizování, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřících a diagnostických metod a výpočetní techniky. 

Absolvent, po absolvování maturitní zkoušky, se může zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

Informační technologie

Studium připravuje absolventy pro roli kvalifikovaného technického pracovníka, který se může uplatnit v závislosti na konkrétním zaměření vzdělávacího programu školy především jako technik prostředků výpočetní techniky, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Ekonomika a podnikání

Studium připravuje žáky k činnostem z oblasti průmyslové logistiky. 

Absolvent bude jazykově vybaven tak, aby dokázal jednat o obchodní operaci s dodavateli i zákazníky v zahraničí. Absolventi oboru  se v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích.se v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích.se v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích.se uplatní v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích.

Hutník operátor

Studium připravuje absolventy pro  zvládnutí činností jako výroba surového železa a oceli, jejich dalším zpracováním na hutní polotovary, plynulým odléváním (kontilití), válcováním, lisováním, protlačováním, tažením apod., včetně jejich tepelného zpracování a povrchových úprav. 

Absolvent může podle profilace vykonávat funkce hutník ocelář, hutník vysokopecař, tavič, tažeč, valcíř kovů, zušlechťovač, technolog, plánovač, normovač, kontrolor jakosti a kvality, mistr aj.

OBOR S VELKOU POPTÁVKOU ZAMĚSTNAVATELŮ PO ABSOLVENTECH

Letecký mechanik

Studium připravuje absolventy pro uplatnění především v povoláních letecký mechanik, letecký mechanik pro avioniku a zkušební technik letadel a všech jejich typových pozicích. Mohou také nalézt uplatnění v povolání strojírenský technik (v typových pozicích servisní technik, zkušební technik, strojírenský technik technické kontroly).

Absolvent je připraven provádět montáž, předletové, průletové a poletové ošetření letadel, provádět jejich pravidelné prohlídky a údržbu podle předepsaného rozsahu a lhůt, a to jak v dílnách, tak i na odbavovacích plochách, sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat letadla a leteckou techniku, jejich systémy a agregáty a provádět jejich servis, tj. seřizovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. K samostatnému vykonávání některých uvedených činností získají absolventi oprávnění po vykonání příslušných zkoušek.

Mechanik strojů a zařízení

Studium připravuje na zvládnutí technických činností především na provozních pracovištích. Absolvent se musí umět orientovat v technické dokumentaci. Je seznámen s ručním zpracováním kovů, následně s prací na obráběcích strojích. Dále je příprava zaměřena na montáže strojních součástí, potrubí a mechanizmů. Součástí výuky je svářečský výcvik pro svařování elektrickým obloukem.

Absolvent může vést pracovní kolektivy a vykonávat složitější technické úkony v provozech. 

Mechanik seřizovač

Studium připravuje absolventa pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů nebo jiných výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC.

Absolvent může působit jako obsluha konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a po určité praxi ve funkci mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod.

Mgr. Blanka Podžorská

Mgr. Blanka Podžorská
studijní oddělení, kancelář B103
Tel.: +420 596 764 888
GSM: +420 724 094 474
E-mail: blanka.podzorska@vitkovice.cz

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava - Hrabůvka
CZECH REPUBLIC

LEAVE US A MESSAGE

Adres e-mail na odpowiedź