Poznej tajemství vědy

Základní informace

  • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Priorita 7.2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • Oblast podpory 7.2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  • Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
  • Webová stránka projektu: http://www.tajemstvi-vedy.cz/

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena spolupráce mezi vědecko-výzkumnými institucemi a mezinárodními týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Vysoká škola podnikání, a.s. v součinnosti s partnerskou vědecko-výzkumnou institucí ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. vytvoří Centrum regionálních věd a technologií (dále jen CRVT), které bude sloužit jako komunikační platforma mezi vědecko-výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji a regionálním školstvím. Motivem projektu je také vytvoření spolupráce tří generací vědců: senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a výzkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích), mezi kterými budou předávány vzájemné zkušenosti.

Aktivity projektu vytvoří evropský rozměr spolupráce všech subjektů zapojených v projektu. Do popularizačních workshopů se aktivně zapojí přední evropští vědečtí pracovníci, budou realizovány stáže u zahraničních vědecko-výzkumných institucí. Pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci bude vytvořeno 30 výukových modulů založených na badatelsky orientované výuce. Ústředním tématem výukových modulů je udržitelné hospodaření se složkami krajiny vedoucí ke snižování zranitelnosti území a optimálnímu využití jeho potenciálu, čehož lze ve 21. století dosáhnout především vývojem a aplikací nových technologií.

Podporované aktivity

Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.
Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem.

Komu je projekt určen?

  • odborným pracovníkům výzkumných a vývojových institucí,
  • akademickým a ostatním odborným pracovníkům vysokých škol,
  • studentům vysokých škol,
  • zájemcům o vědecko-výzkumnou práci,
  • pedagogickým pracovníkům základních a středních škol.

Informace o průběhu projektu

k nahlédnutí zde