Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Základní informace

Naše škola je jedním ze 13 partnerů projektu Moravskoslezského kraje

 • Operační program:               Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa:                          PO3  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Specifický cíl:                         Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
 • Doba realizace:                      červenec 2018 - červen 2021

Realizujeme tyto aktivity

 • KA O - Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol

o1        Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen

o2        Vzdělávání pedagogů - didaktika a síťování

o3        Vzdělávaní učitelů - odbornost

o4        Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání

o5        Regionální oborová centra

o6        Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů

o7        Zavádění prvků duálního vzdělávání

o9        Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání

o10      Přednášky odborníků z praxe

 • KA K - Podpora kariérového poradenství

k1        Vznik Centra kariérového poradenství

k2        Vzdělávání pedagogů

k4        Motivační workshop pro žáky 1. ročníků SŠ

k6        Konference- výměna příkladů dobré praxe, Metodická podpora třídních učitelů 1. ročníků

 • KA P  Podpora polytechnického vzdělávaní

p1        Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky

p2        Podpora PP v rozvoji polytechnického vzdělávání

p3        Spolupráce se ZŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří

p4        Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, zaměstnavateli

p5        Projektové dny/výjezdy žáků

p6        Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

 • KA J -Rozvoj výuky cizích jazyků

j2         Prezentiáda

j3         Den ve firmách

j4         Kroužky cizího jazyka

 • KA G Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

g1        Aktivity na podporu ČMG pro PP napříč předměty

g3        Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků

g4        Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Seznam spolupracujících ZŠ

 • ZŠ Ostrava - Stará Bělá                                             Junácká 700, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
 • ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27                         Klegova 27, 700 30 Ostrava Hrabůvka
 • ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí p. o.                   Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
 • ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p. o.            Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka

Kontakty na členy realizačního týmu

Hlavní koordinátor                                        Ing. Josef Lukosz                   josef.lukosz@vitkovice.cz

Odborný garant klíčových aktivit –

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ          Ing. Tomáš Havlásek              tomas.havlasek@vitkovice.cz

Odborný garant klíčových aktivit –

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ                  Mgr. Jana Fialová                   jana.fialova@vitkovice.cz

                                                                       Dušan Doležel                       dusan.dolezel@vitkovice.cz

Odborný garant klíčových aktivit –              

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ                        Mgr. Jaromír Macháček         jaromir.machacek@vitkovice.cz

                                                                       Petr Matěj                               petr.matej@vitkovice.cz

Odborný garant klíčových aktivit –

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST,

CIZÍ JAZYKY                                              Mgr. Milena Hovorková        milena.hovorkova@vitkovice.cz

Loga: Moravskoslezský kraj, projekt OKAP