Školská rada

Školská rada

Je zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) má 6 členů.

Zřizovatelem byli jmenováni:

 • Ing. Halina Ryšková
 • Mgr. Denisa Malinová

Pedagogickými zaměstnanci byli zvoleni:

 • Mgr. Vladan Jílek
 • Bc. Jiří Březina

Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byli zvoleni:

 • Zuzana Stanovská
 • Mgr. Lukáš Smělík

Předseda školské rady: Ing. Halina Ryšková

Místopředsedkyně školské rady:

Školská rada § 168 zákona 561/2004 Sb.:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Soubory ke stažení

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů