přijímací řízení

Přijímací řízení

1. ORGANIZACE A KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • učební obory (pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok)
 • maturitní obory (pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok)
 • nástavbové studium (pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok)

2. NECHYBÍ INFORMACE POD ČÍSLEM DVĚ?

3. HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok

4. POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok

5. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

6. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Pro potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Pro obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání se „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ nevyžaduje.

7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 • Uchazečům, kteří budou přijati v 1. kole přijímacího řízení ke studiu, se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Uchazečům, kteří budou přijati na základě odvolání nebo v dalších kolech přijímacího řízení, se rozhodnutí o přijetí zasílá poštou.
 • V případě, že si pro další studium vyberete jinou školu, prosím Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili co nejdříve na e-mail: blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz nebo telefonicky 596 764 888, 724 094 474, abychom uvolněná místa mohli nabídnout jiným uchazečům.
 • Výsledky přijímacího řízení (pod tento odkaz se bude vkládat dokument pro aktuální školní rok)

8. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Odevzdání ZL
 • Odevzdáním ZL potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku.
 • Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo uchazeč může ZL:
 • odevzdat osobně na studijním oddělení školy v úředních hodinách
 • zaslat poštou na adresu:

Vítkovická střední průmyslová škola
studijní oddělení
Hasičská 49
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


 • Termín odevzdání ZL

ZL je možno odevzdat nejdříve v den oznámení rozhodnutí o přijetí a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu.

 • Jak vyplnit ZL
 1. ZL vydává:
  - základní škola, ze které se uchazeč na střední školu hlásí
  - krajský úřad (odbor školství) v ostatních případech

 2. Odevzdání a vyplňování ZL
  ZL se vypisuje až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Od zveřejnění výsledků přijímacího řízení musíte ZL odevzdat do 10 pracovních dnů ve střední škole, na kterou jste byli přijati a kterou jste si vybrali pro další studium.
  Vyplňuje se pouze 6 položek v tabulce č. 1:
  Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: 2021 / 2022
  Název školy: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava-Hrabůvka
  Kód a název oboru: např.: 33-56-H/01 Truhlář
  Datum:
  Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka:
  Podpis uchazeče:

 3. Odvolání a ZL
  Jestliže bude uchazeč přijat na odvolání na jinou školu, může si uplatněný ZL v původní škole vyzvednout na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání z nové školy. V tomto případě dovyplníte tabulku č. 1 a následně vyplníte tabulku č. 2 (stejných 6 položek jako v tabulce č. 1).
  Zápis zrušený dne:
  Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče:
  Podpis uchazeče:


 • Zpětvzetí ZL

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole na základě odvolání. Podkladem pro vydání zápisového lístku je předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

 • Získání ZL

a) základní škola – platí pro uchazeče, který je žákem základní školy
b) krajský úřad (obor školství) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti – v ostatních případech.

 • Nástavbové studium

Uchazeči o nástavbové studium ZL neodevzdávají. Stvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu, sdělením na studijním oddělení školy (osobně, telefonicky, e-mailem).

9. ODVOLÁNÍ

 • Na studijním oddělení školy možno podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (formulář k dispozici na studijním oddělení).
 • Na základě odvolání je možné na uvolněná místa přijmout dříve nepřijaté uchazeče, jestliže si původně přijatí uchazeči vybrali jinou školu.

10. PŘÍPRAVNÉ KURZY

 • z matematiky (pod tento odkaz se bude vkládat aktuální dokument)
 • z českého jazyka (pod tento odkaz se bude vkládat aktuální dokument)

11. UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Uznání dosaženého vzdělání ve střední škole vychází z § 70 zákona č. 561/2004 Sb., o před-školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

 1. Žadatel musí doložit:
  a) žádost (formulář) o uznání dosaženého vzdělání
  b) doklady o předchozím vzdělání:
  - ročníková vysvědčení z předchozího vzdělání
  - maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list z předchozího vzdělání
 2. Žádost o uznání vzdělávání musí být podána zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka nejpozději do 25. září daného školního roku na studijním oddělení školy na příslušném formuláři.
 3. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech. O výsledném rozhodnutí je uchazeč informován písemně.
 4. Nelze uznat odborný výcvik a odborné předměty.
 5. Částečné vzdělání žáka může ředitelka školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelkou školy. Za částečné vzdělání se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy.


Pro více informací kontaktujte

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů