přijímací řízení

Přijímací řízení

 1. ORGANIZACE A KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 2. HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 3. POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
 4. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
 5. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
  Pro potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.
  Pro obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání se „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ nevyžaduje.
 6. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
  • Uchazečům, kteří budou přijati v 1. kole přijímacího řízení ke studiu, se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Uchazečům, kteří budou přijati na základě odvolání nebo v dalších kolech přijímacího řízení, se rozhodnutí o přijetí zasílá poštou.
  • V případě, že si pro další studium vyberete jinou školu, prosím Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili co nejdříve na e-mail: blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz nebo telefonicky 596 764 888, 724 094 474, abychom uvolněná místa mohli nabídnout jiným uchazečům.
  • maturitní obory (potvrzení ke stažení v PDF:
 7. ZÁPISOVÝ LÍSTEK
  • Odevzdání ZL
   • Odevzdáním ZL potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku.
   • Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo uchazeč může ZL: odevzdat osobně na studijním oddělení školy v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu školy
   • Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo uchazeč může ZL:
  • Termín odevzdání ZL
   ZL je možno odevzdat nejdříve v den oznámení rozhodnutí o přijetí a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu.
  • Jak vyplnit ZL – soubor ke stažení (PDF)
  • Zpětvzetí ZL
   Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole na základě odvolání. Podkladem pro vydání zápisového lístku je předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
  • Získání ZL
   • základní škola – platí pro uchazeče, který je žákem základní školy
   • krajský úřad (obor školství) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti – v ostatních případech.
   • Uchazeči o nástavbové studium ZL neodevzdávají. Stvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu, sdělením na studijním oddělení školy (osobně, telefonicky, e-mailem).
 8. ODVOLÁNÍ
  • Na studijním oddělení školy možno podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (formulář k dispozici na studijním oddělení).
  • Na základě odvolání je možné na uvolněná místa přijmout dříve nepřijaté uchazeče, jestliže si původně přijatí uchazeči vybrali jinou školu.
 9. PŘÍPRAVNÉ KURZY
  • z matematiky
  • z českého jazyka 
 10. UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
  Uznání dosaženého vzdělání ve střední škole vychází z § 70 zákona č. 561/2004 Sb., o před-školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Blanka Podžorská

studijní referentka

+420 596 764 888 +420 720 934 713
blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz
Kancelář: B105
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů