přijímací řízení

Přijímací řízení

 1. ORGANIZACE A KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 2. HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 3. POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
 4. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
 5. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
  Pro potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.
  Pro obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání se „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ nevyžaduje.
 6. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
  • Uchazeči jsou přijímáni podle počtu získaných bodů.
   Uchazeči jednotlivých oborů budou seřazeni sestupně podle součtu získaných bodů a podle takto vzniklého pořadí budou přijímání až do naplnění povoleného počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání.
  • Uchazečům, kteří budou přijati v 1. kole přijímacího řízení ke studiu, se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Uchazečům, kteří budou přijati na základě odvolání se rozhodnutí o přijetí zasílá poštou.
  • V případě, že si pro další studium vyberete jinou školu, prosíme Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili co nejdříve na e-mail: blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz nebo telefonicky 596 764 888, 724 094 474, abychom uvolněná místa mohli nabídnout jiným uchazečům.
 7. ZÁPISOVÝ LÍSTEK
  • Odevzdání ZL
   Odevzdáním ZL potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku.
   Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo uchazeč může ZL:
   1. odevzdat osobně na studijním oddělení školy v úředních hodinách
   2. zaslat poštou na adresu:
    Vítkovická střední průmyslová škola
    studijní oddělení
    Hasičská 49
    700 30 Ostrava-Hrabůvka
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
  • Termín odevzdání ZL
   ZL je možno odevzdat nejdříve v den oznámení rozhodnutí o přijetí a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. ZL musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu.
   3leté obory do 9. května 2023
   4leté obory do 16. května 2023
   nástavbové studium ZL neodevzdává
  • Jak vyplnit zápisový lístek (PDF) 
  • Zpětvzetí ZL
   Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole na základě odvolání. Podkladem pro vydání zápisového lístku je předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
  • Získání ZL
   a) základní škola – platí pro uchazeče, který je žákem základní školy
   b) krajský úřad (obor školství) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti – v ostatních případech.
  • Nástavbové studium
   Uchazeči o nástavbové studium ZL neodevzdávají. Stvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu, sdělením na studijním oddělení školy (osobně, telefonicky, e-mailem).
 8. ODVOLÁNÍ
  • Na studijním oddělení školy možno podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (formulář k dispozici na studijním oddělení).
  • Na základě odvolání je možné na uvolněná místa přijmout dříve nepřijaté uchazeče, jestliže si původně přijatí uchazeči vybrali jinou školu.
 9. PŘÍPRAVNÉ KURZY
  •  z českého jazyka – úterý 28.02.2023 a úterý 21.03.2023 od 14:30 hod. do 16:00 hod. na učebně A 105
  • z matematiky – úterý 14.03.2023 a úterý 28.03.2023 od 14:30 hod. do 16:00 hod. na učebně A 314
  • Kapacita kurzu naplněna!
 10. PRO UCHAZEČE ZE ZAHRANIČÍ

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Blanka Podžorská

studijní referentka

+420 596 764 888 +420 720 934 713
blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz
Kancelář: B105
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů