prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium


STIPENDIJNÍ PROGRAM

Cílem stipendijního programu je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování co nejlepších studijních výsledků.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA 

 1. Prospěchová stipendia budou přiznána žákům na základě průměrného prospěchu za předcházející pololetí školního roku.
 2. Žák musí být v teoretickém vyučování v daném pololetí hodnocen ze všech předmětů a z žádného předmětu nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Výjimkou z hodnocení jsou ty předměty, ze kterých je žák uvolněn ředitelkou školy.
 3. V odborném výcviku může být žák hodnocen nejhůře známkou chvalitebný. 
 4.  Nesmí mít:
  • snížený stupeň z chování
  • neomluvenou absenci ve vyučování
  • udělenou důtku ředitelky školy
  • udělené podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy
  • jeho chování nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat obecně závazné právní předpisy
 5. Výplata stipendií bude prováděna pololetně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za který vznikl na stipendium nárok (tj. v únoru a v červenci). Žákům 1. ročníků bude prospěchové stipendium přiznáno od 2. pololetí školního roku.
 6. Výplata stipendia je možná pouze na bankovní účet. Pokud žák nesdělí do 5. února daného roku (za 1. pololetí) a do 5. července (za 2. pololetí) číslo bankovního účtu, na který má být stipendium zasláno, ztrácí na stipendium nárok.

Studijní obory:

Průměrný prospěch

Kč/pololetí

1,00

4 000

1,01 – 1,10

3 000

1,11 – 1,20

2 000

Učební obory:

Průměrný prospěch

Kč/pololetí

1,00 – 1,10 

4 000

1,11 – 1,20

3 000

1,21 – 1,50

2 000


Podrobnější informace – viz Stipendijní řádARSY line - tvorba webových stránek a eshopů